Obchodní podmínky
Platné pro internetový portál www.printhouse.cz
Obecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro smluvní vztahy mezi OSVČ Pavlo Ignatenko a objednatelem vzniklé při využívání webové stránky na adrese www.printhouse.cz.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti zhotovitele, kterým je OSVČ Pavlo Ignatenko, IČ: 05270146, DIČ: CZ7501131946, se sídlem Holice v Čechách, Luční 1079, PSČ 534 01 a objednatele.
Uzavření smluvního vztahu
Smlouva uzavřená prostřednictvím internetu – www.printhouse.cz.
Objednávka objednatele je návrhem smlouvy o dílo, která je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu zhotovitele objednateli s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany zhotovitele), a to na e-mailovou adresu objednatele, kterou uvádí. Závazný souhlas zhotovitele bude také následně patrný v rámci zákaznického účtu objednatele vedeného pro účely smluvního vztahu se zhotovitelem. Uzavřením smlouvy vznikají mezi zhotovitelem a objednatelem vzájemná práva a povinnosti.
Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, která obsahuje neúplné údaje o objednateli, není učiněna v souladu s těmito obchodními podmínkami a platnou nabídkou zhotovitele v uvedený den, případně je neúplná či neurčitá.
Smlouva o dílo uzavřená v sídle zhotovitele.
Uzavírá-li objednatel smlouvu o dílo v sídle zhotovitele, řídí se ustanoveními těchto obchodních podmínek, která se na něj vztahují, a dále platnou nabídkou zhotovitele v daný den.
Smlouva o dílo vzniká jejím podpisem oběma stranami v sídle zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn objednatele zaregistrovat, vytvořit mu zákaznický účet na www.printernet.cz, s čímž objednatel výslovně souhlasí podpisem smlouvy o dílo. Zhotovitel zašle údaje nutné k užívání zákaznického účtu objednateli na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě o dílo. Prostřednictvím zákaznického účtu může objednatel sledovat stav své objednávky, získávat výhody v rámci věrnostního programu apod.
Podpisem smlouvy o dílo objednatel dále stvrdí, že byl seznámen s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi, když tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené v sídle zhotovitele.
Objednávka
Objednatel je oprávněn zjišťovat výslednou cenu produktu, dle ceníku služeb zhotovitele. Tuto možnost může objednatel využít bez nutnosti registrace.
Objednateli je poskytnuta možnost uložit si jím dodaný pdf. soubor na server společnosti (dále jen „úschovna“), kde bude uložen po dobu 30 dní. Po uplynutí lhůty k uložení bude soubor z úschovny vymazán. Pro případ uložení PDF souboru je nutná registrace objednatele, tzn. vytvoření zákaznického účtu.
Zhotovitel si vyhrazuje právo vymazat návrh díla z technických důvodů, pro případ nutné údržby systému apod.
Na základě požadavků objednatele bude prostřednictvím cenového kalkulátoru vyčíslena konečná a závazná cena objednávaného díla. Objednatel má možnost před potvrzením a odesláním závazné objednávky upravovat data v ní uvedená. Potvrzením objednávky je tato odeslána zhotoviteli ke zpracování. Objednatel bez zbytečného odkladu obdrží potvrzení o přijetí objednávky zhotovitelem včetně závazného souhlasu zhotovitele se smlouvou o dílo.
Práva a povinnosti stran
Zhotovitel provede dílo v kvalitě dohodnuté ve smlouvě o dílo a v souladu s nabídkou zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy o dílo.
Za zpracované dílo je objednatel povinen uhradit cenu díla podle platných cen v den uzavření smlouvy o dílo.
Zhotovitel a objednatel jsou povinni při zhotovování díla poskytnout druhé straně nutnou součinnost.
Pokud objednatel trvá na tisku nevyhovujících dat i přes upozornění zhotovitele, musí toto potvrdit písemně. Zhotovitel je oprávněn po upozornění objednatele na nedostatky bránící dalšímu zpracování v případě trvání objednatele na smlouvě od smlouvy odstoupit. Zhotovitel neodpovídá za nedostatky v dodaných datech jako jsou gramatické chyby, nekompatibilní obrazové formáty apod.
Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku či odstoupit od smlouvy o dílo, zjistí-li, že jsou ze strany objednatele poskytnuta data, která jsou v rozporu se závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky, např. data propagující pornografii, fašismus, rasovou nesnášenlivost, omezující a narušující soukromí jiných osob apod., když zhotovitel si vyhrazuje právo rozhodnout o rozporu s uvedeným.
Objednatel je povinen zaregistrovat se také před odesláním závazné objednávky. Při registraci je objednatel požádán o údaje nutné k plnění smlouvy o dílo, zejména o kontaktní a fakturační údaje. Objednatel je především povinen uvést funkční e-mailovou adresu, která bude užívána i pro další objednávky do platně provedené změny objednatelem. Objednatel je povinen tyto údaje aktualizovat tak, aby byly přesné a úplné.
Obsahuje-li smlouva o dílo předměty chráněné právem k duševnímu vlastnictví, k nimž vykonává práva třetí osoba, je objednatel povinen při nakládání s nimi dodržovat licenční ujednání k těmto předmětům. Pro tento případ zhotovitel neodpovídá za porušování autorských práv.
Odstoupení od smlouvy
Až do předání zakázky do výroby může objednatel spotřebitel od smlouvy odstoupit, je však povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na náklady za již vykonané dílo či jeho část, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady.
Objednatel může odstoupit od smlouvy o dílo, je-li zřejmé, že dílo nebude včas zhotoveno nebo nebude provedeno řádně, a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě.
Odstoupení objednatele - spotřebitele od smlouvy o dílo do 14 dnů od převzetí plnění, tj. zhotoveného díla, v případě uzavření smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku není možné, a to z důvodů zákonné výjimky podle ust. § 53 odst. 8 písm. c) občanského zákoníku, která vylučuje odstoupení od smlouvy v případě dodání zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
Platební podmínky
Cena zhotovení díla je platná ke dni odeslání ZÁVAZNÉ objednávky objednatelem.
Cena díla je automaticky vygenerována cenovým kalkulátorem ze standardního ceníku zhotovitele a je uváděna v Kč včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Slevy a akční nabídky jsou již zahrnuty v konečné kalkulaci ceny díla.
Platbu lze provést následujícím způsoby:
a) bezhotovostní platbou za použití platební karty Maestro, MasterCard, Visa….
b) bezhotovostní platbou bankovním převodem
Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti GOPAY s.r.o.
Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.
Dodací podmínky
Po uzavření smlouvy o dílo zhotovitel vypracuje dílo ve lhůtě stanovené v rámci cenové kalkulace po potvrzení objednávky objednatelem s ohledem na velikost, barvy, množství navrhovaného díla, když tato lhůta počíná běžet dnem připsání platby na účet zhotovitele.
V zásilce objednatel obdrží doklad o zhotovení díla a daňový doklad o zaplacení.
Veškerá zhotovená díla jsou objednateli expedována a dodána zdarma bez přepravních poplatků prostřednictvím přepravce, kterého zvolí zhotovitel.
Zhotovitel je povinen dodat dílo ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze díla a k místu jeho dodání, nenastanou-li objektivní překážky k doručení díla. Lhůta dodání je závislá na podmínkách a dodacích lhůtách zvoleného přepravce.
Objednatel je povinen převzít dílo nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy mělo být dílo zhotoveno, a bylo-li dílo zhotoveno později, do jednoho měsíce od jeho zhotovení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění ve výši 30,- Kč za každý kalendářní den prodlení. Po uplynutí 6 měsíců od dne, kdy bylo dílo zhotoveno, je zhotovitel oprávněn dílo skartovat či jinak zničit, čímž není jeho právo na zaplacení ceny zhotovení díla objednatelem dotčeno. Zhotovitel si vyhrazuje právo uskladnit dílo i mimo sídlo či provozovnu zhotovitele.
Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem, kdy zhotovitel předá dílo přepravci.
DOPORUČENÍ: Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím přepravce doporučujeme provést kontrolu stavu zásilky. Podpisem přepravního listu objednatel potvrzuje, že obal zásilky obsahující dílo byl neporušen a na příp. pozdější reklamace ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
Záruční doba, reklamace
Na zhotovené dílo je poskytnuta záruční doba 6 měsíců. Záruční doba počne běžet ode dne převzetí díla. Převzal-li objednatel dílo až po dni, do kterého měl povinnost jej převzít, běží záruční doba již ode dne, kdy měl tuto povinnost.
Objednatel může reklamovat dílo na adrese sídla zhotovitele a to osobně nebo písemně.
Při uplatnění reklamace doporučujeme dodat s reklamovaným dílem i nabývací doklady k dílu se vztahující (např. doklad o zaplacení) či objednávku. Reklamace bude zhotovitelem řešena ihned po obdržení reklamovaného díla a řešení bude vycházet z objednatelem zvoleného zákonného požadavku podle charakteru závady, a to opravou, přiměřenou slevou či odstoupením od smlouvy o dílo. V případě sporné reklamace zhotovitel rozhodne do 5 pracovních dnů od uplatnění reklamace a nebude-li písemně dohodnuto jinak, reklamace bude vyřízena do 30 dnů od uplatnění reklamace. Jestliže objednatel nezvolí svůj zákonný požadavek na vyřízení reklamace, případně nebude-li mít jeho požadavek oporu v zákoně, zhotovitel zvolí zákonné řešení reklamace podle svého uvážení a objednatele o způsoby řešení vyrozumí. Zhotovitel je povinen objednateli vydat písemné potvrzení o reklamačním řízení.
Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady díla způsobené mechanickým poškozením a opotřebením, živelnými pohromami, světelnými a teplotními vlivy.
Práva plynoucí z odpovědnosti za vady
V případě odstranitelné vady díla má objednatel právo na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li takový postup možný, může objednatel žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohla být věc podle objednávky řádně užívána jako věc bez vady, má objednatel právo na odstoupení od smlouvy. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání věci podle objednávky, má objednatel právo na přiměřenou slevu.
Ochrana osobních údajů
Použití a zpracování osobních údajů objednatele se řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel uzavřením smlouvy o dílo souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi zhotovitele. Poskytnutá data jsou zpracovávána v elektronické podobě automatizovaným způsobem a slouží pouze k řádnému zhotovení a odeslání díla a nebudou poskytována třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé a externí dopravci, kterým jsou osobní údaje objednatele předávány v minimálním rozsahu nutném pro vyhotovení či doručení zakázky. Osobní údaje objednatele jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Objednatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu či odstranění z databáze zhotovitele, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
Závěrečná ustanovení
Uzavřením smlouvy o dílo objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je objednatel dostatečným způsobem před uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Současně objednatel stvrzuje, že byl seznámen s reklamačním řádem, platnou cenovou nabídkou zhotovitele a s těmito také souhlasí.
Znění těchto obchodních podmínek může zhotovitel měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé do doby účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
Registrací, tj. vytvořením zákaznického účtu, objednatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Neakceptováním těchto obchodních podmínek či jejich akceptací s výhradou nedochází k uzavření smlouvy o dílo.
Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 6. 2023.